suvarnabhumi_room_9432.jpg

ห้องประชุมอาคารภูมิสุวรรณ ห้องประชุมขนาดใหญ่ ทันสมัย จุได้สูงสุดถึง 160 คน พร้อมต่อการจัดงานประชุมและการจัดเลี้ยงทุกประเภท ตัวห้องประชุม ตั้งอยู่ในอาคารภูมิสุวรรณ สงบ มีพื้นที่ส่วนตัวชัดเจน ทั้งพื้นที่สำหรับแขก และพื้นที่สำหรับการเตรียมงาน

 

ความจุ 150 คน ความจุ 160 คน
ความจุ 120 คน ความจุ 80 คน

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 5,400 บาท / วัน